Tanıtım Filmi
Boran Çelik Döküm
Boran Çelik Döküm Sanayii ve Ticaret A.Ş Ankara - Başkent Organize sanayii bölgesindeki 5400 m² lik arsası üzerinde bulunan toplam 3250 m² kapalı tesislerde 2006 yılında faaliyete başlamıştır. Geçen yıllar boyunca Boran,düşük-orta-yüksek alaşımlı çelik dökümler....
DEVAMI>>
Sosyal Sorumluluk
Öneri, Talep ve Şikayetleriniz
Bizi Arayın
0312 640 11 66

Etik İlkelerimiz

1. İŞ ETİĞİ KURALLARIMIZ

A. DÜRÜSTLÜK

Tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük öncelikli değerlerimizdir. Çalışanlarla ve tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlükle hareket ederiz.

B. GİZLİLİK

Gizli ve özel bilgiler; BORAN ÇELİK DÖKÜM A.Ş. nin ticari rekabeti açısından dezavantaj yaratabilecek bilgileri, ticari sırları, henüz kamuya açıklanmamış mali ve diğer  bilgileri, personel özlük haklarına ait bilgileri ve üçüncü şahıslarla akdedilen “gizlilik anlaşmaları”, paydaşlarımıza ait fikri haklar, yenilik, buluş ve patentler çerçevesindeki bilgileri kapsar.
BORAN ÇELİK DÖKÜM A.Ş. çalışanları olarak; müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve çalıştığımız diğer ilgili kişi ve kuruluşların gizliliklerine ve özel bilgilerinin korunmasına özen gösteririz.
Faaliyetlerimize ilişkin gizli bilgileri korur, bu bilgileri sadece BORAN ÇELİK DÖKÜM A.Ş. amaçları doğrultusunda kullanır; bu bilgileri sadece belirlenen yetkiler dahilinde ilgili kişilerle paylaşırız.
Çalışanlarıza ait tüm özlük bilgileri gizlidir, bu bilgilerin ifşa edilmesi kesinlikle yasaktır.
Bizim için, BORAN ÇELİK DÖKÜM A.Ş.'ne ait gizli bilgilerin dışarı sızdırılması ve bu yolla doğrudan yada dolaylı menfaat elde edilmesi yada edilmesine aracılık edilmesi kesinlikle kabul edilemez.
Şirketimizden ayrılırken de görevlerimiz nedeniyle haiz olduğumuz gizli bilgi ve belgeler ile proje, yönetmelik, vb. çalışmaları dışarı çıkarmayız.

Yukarıdaki kapsama giren tüm bilgiler koridorlar, yemek salonları, asansörler ve servisler gibi gizlilik açısından yalıtılması mümkün olmayan yerlerde görüşülmez. 

C. ÇIKAR ÇATIŞMASI

Çıkar çatışması; çalışanların görevlerini tarafsız bir şekilde yerine getirmelerini engelleyen yada etkileyebilecek ve kendilerine, yakınlarına, arkadaşlarına yada ilişkide bulunduğu kişi yada kuruluşlara sağlanan her türlü menfaati ve onlarla ilgili maddi yada her hangi bir şahsi çıkara sahip olmalarını ifade eder.

BORAN ÇELİK DÖKÜM A.Ş. çalışanları olarak, çıkar çatışmasından uzak durmayı amaçlarız.
Mevcut görevimizden yararlanarak; şahsen, ailemiz veya yakınlarımızın için iş münasebetinde bulunduğumuz kişi ve kuruluşlardan asla kişisel çıkar sağlamayız.
BORAN ÇELİK DÖKÜM A.Ş.’nin adını ve gücünü kişisel fayda sağlamak amacıyla kullanmaktan kaçınırız.
Tereddüde düştüğümüz durumlarda Yöneticimize, Üst Yönetime veya Etik Kurul’a danışırız.

D. SORUMLULUKLARIMIZ

Yasal sorumluluklarımızın yanısıra; müşterilerimize, çalışanlara, tedarikçi ve iş ortaklarımıza, rakiplerimize, topluma, insanlığa ve BORAN ÇELİK DÖKÜM A.Ş. adına karşı aşağıda sıralanan sorumluluklarımızı yerine getirmeye özen gösteririz.

a. Yasal Sorumluluklarımız

Yurtiçi ve yurtdışında mevcut tüm faaliyet ve işlemlerimizi T.C. yasaları ve milletlerarası hukuk çerçevesinde yürütür, yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlara doğru, tam ve anlaşılabilir bilgileri zamanında sunarız.

Tüm faaliyet ve işlemlerimizi yürütürken, her türlü kamu kurum ve kuruluşu, idari oluşum, sivil toplum örgütü ve siyasi partilere herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit mesafede yer alır ve bu sorumluluk bilinci ile yükümlülüklerimizi yerine getiririz.

b. Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız

Müşteri memnuniyeti odaklı, müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda, en doğru şekilde cevap veren proaktif bir anlayışla çalışırız.

Hizmetlerimizi, zamanında ve söz verdiğimiz koşullarda sunar; müşterilerimize saygı, onur, adalet, eşitlik ve nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşırız.

Müşterilerimize ait bilgiler sadece görev ve sorumluluklarıız kapsamında kulanılır.Değiştirilemez, kopyalanamaz ve üçüncü taraflar ile paylaşılamaz.

c. Çalışanlara Karşı Sorumuluklarımız

Çalışanların özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız.

Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz.

Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli çabayı gösterir, sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda da destekler, iş hayatı ile özel hayat arasındaki dengeyi gözetiriz.

d. Tedarikçi ve İş Ortaklarımıza Karşı Sorumluluklarımız

İyi bir müşteriden beklendiği şekilde adil ve saygılı davranır, yükümlülüklerimizi zamanında yerine getirmek için gerekli özeni gösteririz.

İş yaptığımız kişi ve kuruluşlar ile iş ortaklarımızın gizli bilgilerini özenle koruruz.

e. Rakiplerimize Karşı Sorumluluklarımız

Etkin bir şekilde, sadece yasal ve etik olan alanlarda rekabet eder, haksız rekabetten kaçınırız.

f. Topluma ve İnsanlığa Karşı Sorumluluklarımız


Demokrasinin, insan haklarının, ve çevrenin korunması; eğitim ve hayır işleri, suç ve yolsuzlukların ortadan kaldırılması bizim için çok önemlidir.

İyi bir vatandaş olma bilinciyle toplumsal konularda öncü olarak duyarlı bir şekilde hareket eder; sivil toplum örgütlerinde, kamu yararına olan hizmetlerde, bu konularda uygun faaliyetlerde rol almaya çalışırız.

Türkiye’nin ve uluslararası proje yürüttüğümüz ülkelerin gelenek ve kültürlerine duyarlı davranırız.
Rüşvet veya maksadı aşan bedelde hediye vb. ürün ve hizmetler vermeyiz ve kabul etmeyiz.

g. BORAN ÇELİK DÖKÜM A.Ş. adına karşı sorumluluklarımız

İş ortaklarımız, müşterilerimiz ve diğer paydaşlarımız profesyonel yeterliliğimiz ve dürüstlüğümüz sayesinde bize güvenmektedirler.

Bu itibarımızı en üst düzeyde tutmaya çalışırız.

Hizmetlerimizi politikalarımız, profesyonel standartlar, verdiğimiz taahhütler ve etik kurallar çerçevesinde sunar, yükümlülüklerimizi yerine getirmek için gerekli özveriyi gösteririz.

Profesyonel olarak yetkin olduğumuza ve olacağımıza inandığımız alanlarda hizmet vermeye özen gösterir, doğruluk ve meşruiyet kriterlerine uyan müşteriler, iş ortakları ve elemanlar ile çalışmayı amaçlarız.

Toplum ahlakını zedeleyen, çevreye ve toplum sağlığına zarar verenlerle çalışmayız.

Kamuoyu önünde ve şirketimizi temsilen konuştuğumuz alanlarda, kendi görüşlerimizi değil, sadece şirketimizin görüşlerini ifade ederiz.

BORAN ÇELİK DÖKÜM A.Ş.’ni risk altında bırakabilecek karmaşık durumlarla karşılaştığımızda Etik Kurul’a danışırız. 2. İŞ ETİĞİ KURALLARINI DESTEKLEYEN POLİTİKALARIMIZ

a. Çıkar Çatışması

Politikası BORAN ÇELİK DÖKÜM A.Ş. çalışanlarının çıkar çatışması yaratabilecek durumlardan uzak durması esastır.

Şirket kaynaklarının, adının, kimliğinin ve gücünün kişisel fayda için kullanılmaması, kurumun ismini ve imajını olumsuz etkileyecek durumlardan kaçınılması tüm çalışanların en önemli sorumluluklarındandır.

Aşağıdaki uygulama esasları, BORAN ÇELİK DÖKÜM A.Ş. çalışanlarının görevlerini yerine getirirken veya iş ilişkilerinden dolayı özel hayatlarında karşılaşabilecekleri çıkar çatışması durumlarını ve bu durumlarda uygulanması gereken ilkeleri belirlemektedir.Uygulama Esasları

a.1. Çıkar Çatışması Yaratabilecek Faaliyetler

Tüm kuruluş çalışanlarının, aşağıda çıkar çatışması yaratabilecek faaliyetler olarak maddelenmiş olan durumlara ve belirtilen ilkelere tam olarak uyması gerekmektedir. 

Kuruluş çalışanlarının bu ilkelere uyuma özendirmek amacı ile gereken çalışmalar yapılır.

i. Çıkar Çatışması Yaratabilecek Faaliyetlerde Bulunmak

Çalışanlar aile fertleriyle, dostlarıyla veya ilişkide bulunulan diğer üçüncü şahıslarla hiçbir surette karşılıklı veya karşılıksız menfaat sağlayan iş ilişkisine girmez.

Örneğin, satın alma yetkisi bulunan bir çalışan aile fertlerinden birinin çalıştığı bir tedarikçi ile iş yapmaktan kaçınmalıdır.

İstisnai haller Etik Kurul Başkanı’nın bilgisi ve onayına tabidir.

Çalışanlar kuruluşa ait herhangi bir bilgiyi içeriden sızdırmak suretiyle herhangi bir ticari menfaat elde edemez, başkalarının menfaat elde etmesine vesile olamaz.

BORAN ÇELİK DÖKÜM A.Ş. çalışanlarının her sıfat ile olursa olsun çalışma saatleri içinde veya dışında bir başka kişi ve / veya kurum için ücret veya benzer bir menfaat karşılığı çalışmaması esastır. 

Ancak, çalışanların mesai saatleri dışında bir başka kişi (aile ferdi, dost, diğer üçün-cü şahıslar) ve / veya kurum için ücret veya benzer bir menfaat karşılığı çalışmaları;

• Kuruluşta sürdürdükleri görev ile çıkar çatışması yaratmaması,

• Diğer iş etiği kuralları ve bu kuralları destekleyen politikalar ile uyumsuzluk yaratmaması,

• Kuruluştaki görevlerini sürdürmelerini olumsuz yönde etkilememesi,

• Ve üst yönetimin yazılı onayı ile mümkündür. İşe alım kararı verme durumunda olan yöneticiler, eşlerini, yakın akrabalarını ve bu kişilerin yakınlarını işe alamaz.

Çalışanlar şirket ve faaliyetleri ile ilgili olmayıp politikalarına da aykırı olmayan konularda konuşmalar yapabilir, profesyonel yazılar yazabilir.

Bu aktivitelerde kuruluş adının kullanılabilmesi için Genel Müdür’den onay alınması gerekmektedir. Kuruluş çalışanları, bireysel ve gönüllü olarak, herhangi bir politik partide aktif olarak faaliyet gösterebilirler. Yöneticiler çalışanlarından, politik bir iş yapmasını veya bir partiye üye olmasını isteyemez.

Çalışanların  herhangi bir politik partide görev alması aşağıda belirtilen koşullar ve üst yönetimin yazılı onayı ile mümkündür;

• Çalışanların herhangi bir politik aktivitede görev almasının şirkette sürdürdükleri görev ve diğer şirket uygulama ve yaklaşımları ile çıkar çatışması yaratmaması gerekir.

• Çalışanlar, çalışma saatleri içerisinde herhangi bir politik faaliyette bulunamaz ve bu faaliyetlerle ilgili çalışma arkadaşlarının zamanını alamaz.

• Çalışanlar politik faaliyetleri süresince şirket adını, şirketteki pozisyonunu, unvanını ve şirkete ait kaynakları kullanamaz.

Politik faaliyetlerde görev almak isteyen çalışanlar için onay Etik Kurul Başkanı,ve İnsan Kaynakları Yöneticisi görüşü ile kurum Genel Müdürü tarafından verilir.

Çalışanlar kurum dışında üçüncü şahıslara şahsi olarak maddi veya manevi yardım ve/veya bağış yapabilir, yardım derneklerinde görev alabilir.

ii. Görevi Kötüye Kullanma

Çalışanların yetkilerini, kendi ve/veya yakınları menfaatine ve kendisinden beklenilen özen dışında kullanarak kuruma zarar vermesi kabul edilemez.

Çalışanlar kurumun satın alma ve satış faaliyetleri ile taraf olduğu tüm işlemler ve sözleşmelerden doğrudan ya da dolaylı olarak kişisel kazanç elde edemez.

Çalışanlar ahlaka, kanuna ve kurum disiplinine aykırı fiil ve davranışlarda bulunamaz.

iii. Kaynakların Kullanımı

Kurum adına yapılacak kaynak kullanımlarında, kurum çıkarları dikkate alınır. 

Kurum çıkarı olmaksızın her ne isim altında ve her kim adına ve yararına olursa olsun varlıklar, olanaklar ve personel kurum dışında kullanılamaz.

Kaynakların kurum menfaatine doğru kullanımı, zamanın doğru kullanımını da gerektirir.

İş saatleri içinde kurum çalışanları, zamanı iyi kullanır, iş saatleri içinde özel işlerine zaman ayırmaz.

Yöneticiler çalışanları şahsi işleri için görevlendiremez.

Çalışma saatleri içinde özel ziyaretçi kabul edilmemesi esastır.

Çalışanların zorunlu ziyaretçiler için görüşmelerin ziyaret konusu ile bağlantılı olarak ve iş akışını engellemeyecek şekilde makul bir sürede tamamlamaları gerekmektedir. 

iv. Kurumun Ticari İlişki İçerisinde Bulunduğu Diğer Kişi ve/veya Kuruluşlarla İlişkiler

Kurumun müşterileri, taşeronları veya tedarikçileri ve kurumun ticari ilişki içerisinde bulunduğu diğer kişi ve/veya kuruluşlarla özel iş ilişkisine girilemez, kişisel amaçlı borç para ve/veya mal/hizmet alınamaz ve Şirketin ticari ilişki içerisinde bulunduğu diğer kişi ve/veya kuruluşlara ödünç para ve/veya mal/hizmet verilemez.

Müşterilerle ilişkilerde şu hususlar dikkate alınır; müşteri lehine bile olsa, müşteri bilgisi olmaksızın bir işlem yapılamaz ve şirket lehine olsa dahi, müşteri zaaflarından yararlanılamaz ve müşteriye eksik ya da yanlış bilgi vererek kar amacı güdülemez.

Kurum personeli, kurumun ticari ilişki içerisinde bulunduğu diğer kişi ve/veya kuruluşlardan hediye talep edemez, imada bulunamaz; Kuruluşu yükümlülük altına sokacak hiçbir hediye, para, çek, mülk, bedava tatil, özel indirimler vb. kabul edemez.

Kurum ile iş ilişkisi olan hiçbir kişi veya kuruluştan kişisel yardım, bağış kabul edilemez.

Konuya ilişkin olarak Hediye Kabul Etme ve Verme Politikası uygulanır.

v. Medya İle İlişkiler

Herhangi bir yayın kuruluşuna demeç vermek, mülakat yapmak, seminer-konferans vb. yerlere konuşmacı olarak katılmak üst yönetiminin onayına bağlıdır.

Bu faaliyetlerden hiçbir şekilde kişisel kazanç elde edilemez.

vi. Şirketi Temsil

Kurumu temsilen her türlü dernek, işveren sendikası ve benzeri sivil toplum kuruluşlarında, yerine getirilen görev gereği tahakkuk edecek her türlü ücret, ilgili kuruma ya da ilgili kurumun göstereceği kanallara hibe edillir.

Üçüncü kişiler tarafından kurum çalışanına seminer konuşmacı ücreti veya benzer bir hizmet karşılığında yapılan ödemeler de benzer şekilde ilgili kuruma ya da kurumun yönlendireceği kanallara hibe edilir. Bu kişiler para dışında günün anısı olarak verilen ve sembolik değeri olan ödül, şilt vb. hediyeler alabilirler.

C. GİZLİ BİLGİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

Bilgi, BORAN ÇELİK DÖKÜM A.Ş.’nin vizyonunu gerçekleştirme yolunda kullanacağı en önemli varlıklarından biridir.

Bu doğrultuda, bilginin etkin kullanımı, doğru şekilde paylaşımı ve bu süreçte bilginin gizliliğinin, bütünlüğünün ve erişebilirliğinin sağlanması tüm kurum çalışanların ortak sorumluluğudur.

Aşağıdaki uygulama esasları kuruluşumuz gizli bilgileri tanımlamakta ve çalışanların gizli bilgilere ilişkin uyması gereken ilkeleri düzenlemektedir:

Uygulama Esasları

Gizli Bilgi bunlarla sınırlı kalmamak şartıyla, BORAN ÇELİK DÖKÜM A.Ş.'ne ait marka vb. fikri haklar, her türlü yenilik dahil personelin yazdığı, bulduğu, geliştirdiği, yaptığı veya uygulamaya döktüğü veri tabanı, basılı iletişim malzemeleri, süreçler, reklam, ürün ambalajı ve etiketler ile planlar (pazarlama, ürün, teknik), iş stratejileri, stratejik ortaklıklar ve ortaklara ilişkin bilgiler, mali bilgiler, personel bilgileri, müşteri listeleri, ürün tasarımları, know-how, şartnameler, potansiyel ve gerçek müşterilerin kimliği, tedarikçilere ilişkin bilgiler vb. her türlü yazılı, grafik veya makinede okunabilir bilgiyi kapsamaktadır.

Gizli bilgilere ilişkin uyulması gereken esaslar aşağıda maddelenmiştir:

 1. Bu bilgiler, Resmi Makamlar ve Mevzuat gereğince ifşası zorunlu olmadıkça üçüncü kişilere açıklanamaz.
 2. Bu bilgiler, değiştirilemez, kopyalanamaz ve tahrip edilemez. Bilgilerin dikkatli tutulması, saklanması ve açığa çıkmaması için gerekli önlemler alınır. Bilgiler üzerindeki değişiklikler, tarihçesi ile birlikte kayıt altına alınır.
 3. Gizli dosyalar kurum dışına çıkarılamaz. Kurum dışına çıkarılması gereken gizli bilgiler için bilginin sorumlusu veya üst yönetimin onayı alınmalıdır.
 4. Şirket bilgilerine erişim için kullanılan şifreler, kullanıcı kodları ve benzeri tanımlayıcı bilgiler gizli tutulur, yetkili kullanıcılar dışında kimseye açıklanmaz.
 5. Şirket gizli bilgileri yemek salonları, kafeterya, asansör, servis arabaları ve benzeri umumi yerlerde konuşulmaz.
 6. Gizli bilgiler gizlilik derecelerine göre klasifiye edilir, bu bilginin içeriğinde açıkça belirtilir.

  Kurum personeli, görevi gereği elde ettiği bilgilerin gizlilik derecelerini bilir ve bu gizliliğe uygun davranır.

  Gizlilik derecesi açısından bir tereddüt yaşandığında bir üst gizlilik sınıfına göre davranılır ve gerektiğinde ilgili yöneticinin görüşü alınır.


 7. Üçüncü kişi ve/veya kuruluşlarla, kurum menfaati gereği bilgi paylaşılması söz konusu olursa, bu kişi ve kuruluşların paylaşılan bilgilerin güvenliği ve korunması ile ilgili sorumluluklarının anlaşılmasını garanti etmek amacıyla öncelikle bilgi paylaşımına yönelik olarak gizlilik anlaşması imzalanır veya karşı taraftan yazılı gizlilik taahhüdü alınır.
 8. Kişi veya kurumlarla ilgili asılsız beyan ve/veya dedikodu yapılamaz.
 9. Şirket politikasını yansıtan ve kişiye özel olan personele ait ücret, yan fayda ve benzeri özlük bilgileri gizlidir ve yetkililer dışında kimseye açıklanamaz.

 10. Personele ait bilgiler, kişiye özel olarak gönderilir. Personelin bu bilgileri başkalarına açıklaması veya bilgilerin açıklanması için diğer çalışanlara baskıda bulunulması kesinlikle yasaktır.

D. ADİL ÇALIŞMA ORTAMININ OLUŞTURULMASI VE SÜRDÜRÜLMESİ POLİTİKASI

BORAN ÇELİK DÖKÜM A.Ş. çalışanlar için adil bir çalışma ortamının oluşturulmasını ve sürdürülmesini en önemli önceliklerinden biri olarak kabul etmektedir.

İlgili tüm yasa ve düzenlemelerle uyumlu, adil, çalışana saygılı, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması ile ça-lışanların başarısının, gelişiminin ve bağlılığının artırılması hedeflenmektedir.

Aşağıdaki uygulama esasları, kurumun adil bir çalışma ortamının oluşturulması ve sürdürülmesine ilişkin temel ilkeleri belirlemektedir.

Uygulama Esasları

Kuruluş uygulamaları istihdam ve çalışma hayatı ile ilgili olarak yürürlükteki tüm ilgili yasa ve düzenlemelere uyumludur.Kurum çalışanları da kendi faaliyetleri kapsamında tüm yasal gereklilikleri yerine getirir ve yasal düzenlemelere uygun davranır.

BORAN ÇELİK DÖKÜM A.Ş. insan kaynakları politika ve uygulamaları; işe alma, terfi-transferrotasyon, ücretlendirme, ödüllendirme, sosyal haklar vb. diğer tüm uygulama-ların adil olmasını sağlar.

Kuruluş içinde çalışanlar arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapılması kabul edilemez.

Kuruluşta işbirliğini destekleyici, pozitif ve uyumlu bir çalışma ortamı yaratılıp çatışma ortamları önlenerek farklı inanç, düşünce ve görüşe sahip kişilerin uyumlu bir şekilde çalışmaları sağlanır.

Çalışanların özel hayatına ve kişisel alanlarına saygı gösterilir.

Kişiler arasındaki haberleşmeler taraf olmayan kişiler tarafından ihlal edilemez.

Hukuka uygun olarak kaydedilmiş olsa dahi, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak başkalarına verilmesi/yayılması/ele geçirilmesi yasaktır.

Kuruluşta iş ilişkisinin doğasından kaynaklanan ve devamında gerekli olabilecek personel özlük bilgileri amaçları dışında kullanılmaz ve kişilerin rızası olmadan

3. şahıslarla paylaşılmaz.

Tüm çalışanların özel ve aile hayatına saygı gösterilir.

Çalışanların her türlü dokunulmazlıklarının yanında fiziksel, cinsel ve duygusal dokunulmazlıkları da gözetilir.

Çalışanların, işyerinde veya iş sebebiyle bulundukları herhangi bir yerde, fiziksel, cinsel ve/veya duygusal taciz yoluyla herhangi bir şekilde dokunulmazlıklarının ihlal edilmesi hukuka ve etik kurallara aykırıdır ve bu suça kurum tarafından hiçbir şekilde tolerans gösterilmemektedir.

Bu uygulamadaki amaç çalışanların fiziksel, cinsel ve duygusal dokunulmazlıklarının korunduğu bir iş ortamında çalışmalarını sağlamaktır.

Bir kimsenin vücut dokunulmazlığının cinsel davranışlarla ihlal edilmesi ve/veya bir kimsenin fiziksel temas olmaksızın cinsel amaçlı olarak taciz edilmesi, cinsel taciz olarak tanımlanmaktadır.

Buna göre; bu tanım dahilinde değerlendirilebilecek herhangi bir davranışın sergilenmesi yasaktır. 

Ayrıca, herhangi bir taciz hakkında şikayet ve bildirimde bulunan veya soruşturma esnasında yardımcı olan kişilere karşı olumsuz hal ve davranışlarda bulunanlara da aynı şekilde tolerans gösterilmemektedir.

Hiçbir çalışan farklı cinsiyet, din, dil, ırk nedeniyle ayrıcalıklı uygulama talep edemez, kimseye ayrıcalık gösteremez ve özel bir uygulamaya tabi tutulamaz.

Cinsiyet, din, dil, ırk gibi farklılıklardan faydalanılarak taviz alma veya verme kabul edilemez.

İşyeri fiziksel çalışma ortamı ve şartlarının tüm çalışanlar için sağlıklı ve güvenli olması sağlanır.

3. UYGULANACAK MEVZUAT

BORAN ÇELİK DÖKÜM A.Ş.’nin uluslarası pazarlarda faaliyet gösteriyor olması nedeniyle, şirket operasyonları farklı ülke yasa ve düzenlemelerine tabi olabilmektedir.

Farklı ülkelerde iş yapma etiğine ilişkin soru işaretleri olduğunda öncelikle işin yapıldığı ülkede yerleşik düzenlemeler izlenmelidir.

İşin yapılacağı ülke ve / veya ülkelerdeki düzenlemelerin izlenmesi, uluslararası platformda faaliyet gösterecek BORAN ÇELİK DÖKÜM A.Ş.’nin benimsediği etik değerler açısından sakıncalı sonuçlar yaratabilecek mahiyette ise, bu durumda sahip olduğumuz etik kurallar ve prosedürler dahilinde çözüm yolları bulmaya çalışılır.

4. ÇALIŞANLARIN SORUMLULUKLARI

Yayımlanan bu doküman ile çalışanlarımıza nasıl davranılması ve işimizi nasıl yapmamız gerektiği konusundaki etik kurallar detaylı olarak belirlemiştir.

Bu kurallara uyum tüm çalışanların asli sorumluluğudur.

Bu doğrultuda tüm BORAN ÇELİK DÖKÜM A.Ş. çalışanlarının; Her koşulda yasa ve düzenlemelere uygun hareket etme, BORAN ÇELİK DÖKÜM A.Ş. İş Etiği Kuralları’nı okuma, içinde yer alan kural, ilke ve değerleri bilme, anlama, içselleştirme ve bunlara uygun hareket etme, Kuruluş için geçerli olan genel ve işleri ile ilgili spesifik politika ve prosedürleri öğrenme, Kendisi veya başkaları ile ilgili potansiyel ihlaller konusunda üst yönetime danışma, kendisinin veya başkalarının olası ihlallerini ivedilikle rapor etme; bu konularla bildirimlerini isimli veya isimsiz olarak üst yönetime ve/veya Etik Kurul’a yazılı veya sözlü olarak iletme, Kurallar doğrultusunda hareket edilmesinde ve sorunların çözümünde yardımcı olması amacıyla tanımlanan “Etik Açıdan Karar Verilirken İzlenecek Yol ve Yöntemler”i izleme, Etik soruşturmalarda Etik Kurul ile işbirliği içinde bulunma, soruşturma ile ilgili bilgileri gizli tutma sorumluluğu bulunmaktadır.

5. YÖNETİCİLERİN SORUMLULUKLARI

BORAN ÇELİK DÖKÜM A.Ş. yöneticilerinin, İş Etiği Kuralları çerçevesinde çalışanlar için tanımlanmış olan sorumlulukların ötesinde ek sorumlulukları da bulunmaktadır.

Buna göre, yöneticiler; Etik kuralları destekleyen bir şirket kültürünün ve çalışma ortamının oluşturulmasını ve sürdürülmesini sağlamaktan, Etik kuralların uygulanmasına davranışlarıyla örnek olmaktan, çalışanlarını etik kurallar konusunda eğitmekten, Etik kurallarla ilgili soru, şikayet ve bildirimlerini iletmeleri konusunda çalışanlarını desteklemekten, Kendisine danışıldığında yapılması gerekenler konusunda yol göstermek, iletilen tüm bildirimleri dikkate almak ve gerekli gördüğünde Etik Kurul’a en kısa sürede iletmekten, Sorumluluğundaki iş süreçlerinin etik konularla ilgili riskleri en aza indirecek şekilde yapılandırılmasını sağlamaktan ve etik kurallara uyumu sağlamak üzere gerekli yöntem ve yaklaşımları uygulamaktan sorumludur.

6. ETİK KURUL DANIŞMANLARI

Tüm bölüm sorumluları Etik Kurul’un doğal danışmanıdır.

Kurum içerisinde etik konusunda çalışanlar tarafından iletilen soru ve konularda yön göstermek, danışmanlık yapmaktan, Kurum içinde çözümlenemeyen veya çözümü soruşturma gerektiren uygunsuzlukları Etik Kurul’a yönlendirmekten, Kendisine ulaşan şirket içi etik uygunsuzlukların çözümüne Etik Kurul’un talebi doğrultusunda katkıda bulunmaktan, Kendisine gelen etikle ilgili soruları ve uygunsuzlukları sonuçları ile birlikte düzenli olarak veya istenildiğinde Etik Kurul’a raporlamaktan, Etik Kurul’un yaptığı soruşturmalarda kuruluştan kontak kişi olmak ve soruşturmalara gerekli desteği vermekten, Kuruluşta yürütülen iş etiği uygulamalarının etkinliğini izlemek, takip etmek; uygulamalarda destek olmaktan sorumludur.

7. DİĞER SORUMLULUKLAR

Kuruluş üst yönetimi etik kuralların uygulamasından ve etik kuralların kurum kültürü olarak yerleşmesi çalışmalarını desteklemekten sorumludurlar.

İş Etiği Kuralları ve ilgili her türlü politika Etik Kurulun önerileriyle İnsan Kaynakları tarafından gözden geçirilip, revize ve dokümante edilerek Genel Müdür onayı ile kuruluşa duyurulur.

Kuruluş İnsan Kaynakları birimi; Çalışanların Etik Kurallar hakkında bilgilendirilmesi, politika ve kuralların anlaşılırlığının sağlanması amacıyla belirli dönemlerde eğitimlerin verilmesi ve bu konunun çalışanlarla sürekli iletişiminin sağlanmasından, İşe yeni girenlerin etik kuralları okumasından, bu konuda bilgilendirilmelerinden ve Çalışan Bildirgesi’ni imzalamalarını sağlamaktan, (Bkz. Ek-1Çalışan Bildirgesi) sorumludur.

Bölüm sorumluları yönetimlerini Etik Kurul ile işbirliği içerisinde; Etik Kurallar çerçevesinde yapılan şikayet ve bildirimlerin gizliliğini garanti etmek ve bireyleri bildirimleri sonrasında korumaktan, Bildirimde bulunan çalışanların iş güvenliğini sağlamaktan, Şikayet ve bildirimlerin zamanında, adil, tutarlı ve duyarlı bir şekilde soruşturulmasını garanti etmekten ve ihlaller sonucunda gerekli aksiyonları kararlılıkla almaktan sorumludurlar.

8. ETİK KURALLARA UYUMSUZLUKLARIN ÇÖZÜMLENMESİ

İş Etiği Kuralları’nı ihlal edenler gerekirse işten ayrılmalarının istenmesi derecesine varabilecek çeşitli disiplin yaptırımlarına tabi olacaklardır.

Disiplin yaptırımları, uygunsuz davranışları ve kuralları bozmaya neden olan fiilleri onaylayan, yönlendiren veya bu konularda bilgi sahibi olup gerekli bildirimi uygun şekilde yapmayan kişilere de uygulanacaktır.

a. Etik Kurul

Etik Kurul “İş Etiği Kuralları” kapsamında aldığı şikayet ve bildirimleri soruşturmakla görevlidir.

BORAN ÇELİK DÖKÜM A.Ş. İş Etiği kapsamında etik kuralların ihlal edildiğine dair şikayet ve bildirimleri soruşturmak ve çözümlemek ile sorumludur.

BORAN ÇELİK DÖKÜM A.Ş. Genel Müdür başkanlığında çalışan Etik Kurul aşağıdaki pozisyonlardaki kişilerden oluşur: Başkan – Genel Müdür Üye – Finans ve İdari İşler Müdürü Üye – Yönetim Sistemleri Sorumlusu Üye – İnsan Kaynakları Sorumlusu Üye – Kalite Direktörü

Üye – Bölüm Direktörlerinden herhangi bir kişi Duruma göre Genel Müdür soruşturmada görev alacak geçici üyeleri belirler.

Geçici üyenin görevi atandağı soruşturma konusu tamamlandığında biter.


b. Etik Kurul Çalışma İlkeleri


Etik Kurul çalışmalarını aşağıda belirlenen ilkeler çerçevesinde yürütür: Bildirim ve şikayetler ile, bildirim veya şikayette bulunanların kimliğini gizli tutar.

Soruşturmayı mümkün olduğu kadar gizli kurallar içinde yürütür. Soruşturma ile ilgili bilgi, belge ve delili doğrudan doğruya mevcut olan birimden talep yetkisine sahiptir.

Elde ettiği her türlü bilgi ve belgeyi sadece soruşturma konusu ile sınırlı olarak inceleyebilir. Soruşturma süreci baştan itibaren yazılı tutanağa bağlanır. Bilgi delil ve belgeler tutanağa eklenir.

Tutanak başkan ve üyeler tarafından imzalanır.  Soruşturma ivedi yöntemle ele alınır ve sonuca mümkün olan en seri şekilde ulaşılır. Soruşturma sonucuna göre konu disiplin kuruluna aktarılır. Kurulun aldığı kararlar derhal uygulamaya konulur.

Sonuç hakkında ilgili bölümler ve mercilere bilgi verilir. Kurulun başkanı ve üyeleri bu konu hakkındaki görevlerini yerine getirirken bağlı oldukları bölüm yöneticileri ve organizasyonun içindeki hiyerarşiden bağımsız olarak ve etkilenmeden hareket ederler.

Kendilerine konu hakkında baskı ve telkin yapılamaz. Kurul gerekli gördüğü takdirde uzman görüşüne başvurabilir ve soruşturma esnasında gizlilik prensiplerini ihlal etmeyecek tedbirleri alarak uzmanlardan faydalanabilir.

İş Etiği Kurallarına aykırı olduğunu düşündüğünüz bildirimleri birim yöneticinize yazılı/sözlü veya etikkurul@borancelik.com.tr e-mail adresini kullanarak isim vererek ya da vermeden de bildirim yapabilirsiniz. 
GENEL İLKELER

 1. ÇALIŞMA VE İNSAN HAKLARI

BORAN ÇELİK DÖKÜM A.Ş. Uluslararası Çalışma Örgütü, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve 4867 Sayılı İş Kanunu uyarınca tüm insanlara saygı ve haysiyet çerçevesinde davranılması gerektiğini onaylar. İşverenler, çalışanlarının refahı üzerinde büyük bir etkiye sahiptir ve bu nedenle onlara büyük bir yükümlülük borçludur. BORAN ÇELİK DÖKÜM A.Ş. ve tüm paydaşları faaliyet gösterdiği her yerde insan hakları standartlarını uygulamakla sorumludur. Tedarikçilerden de bu düzenlemelere uymaları beklenmektedir.

1.1 Ayrımcılığa karşı Sıfır Tolerans

BORAN ÇELİK DÖKÜM A.Ş. tedarikçilerinin bütün işe alma ve çalışma süreçlerinde; dil, renk, ırk, cinsiyet, din, yaş, mezhep ayrımı gözetmeksizin bütün çalışanlara ve çalışan adaylarına eşit şekilde yaklaşacağını taahhüt eder. BORAN ÇELİK DÖKÜM A.Ş. tedarikçilerinden çalışanlarının gelişim süreçlerinde, kariyer olanaklarında, ücret ve yan haklar yönetiminde eşitlik ilkesine dayalı hareket edeceğini bekler ve talep eder.

1.2 Disiplin/Kötü Muamele ve Tacize karşı Sıfır Tolerans

BORAN ÇELİK DÖKÜM A.Ş. tedarikçilerinin çalışanlarına iç ve dış tehditlerden kaynaklanan şiddet, taciz ve diğer rahatsız edici koşulların yaşanmadığı bir çalışma ortamı sağlamalarını bekler. Bu nedenle, Tedarikçi çalışanlarının işyerinde veya iş sebebiyle bulundukları herhangi bir yerde, fiziksel, sözlü, cinsel, psikolojik ve/veya duygusal taciz yoluyla herhangi bir şekilde dokunulmazlıklarının ihlal edilmesine hiçbir şekilde tolerans gösterilmez.

1.3 Çocuk İşçilik ve Zorla Çalıştırmaya Karşı Sıfır Tolerans

Tedarikçilerde yürürlükteki iş mevzuatlarına aykırı olarak hiçbir şekilde çocuk işçi çalıştırılmaz. BORAN ÇELİK DÖKÜM A.Ş. tedarikçilerinden çocuklara yönelik fiziksel ve psikolojik tehditler oluşturan çocuk işçiliğine şiddetle karşı çıkmalarını bekler. Tedarikçilerde çalışanın rızası olmaksızın insan ticareti, zorla ve zorunlu çalıştırmaya asla tolerans gösterilmez.

BORAN ÇELİK DÖKÜM A.Ş. tedarik zincirinde iş yapan bir çocuk bulunursa, etkilenen çocuğun korunmasını sağlayacak önlemleri belirleme sorumluluğu tedarikçide, bunu denetleme sorumluluğu BORAN ÇELİK DÖKÜM A.Ş. dedir.

1.4 Genç İşçi

BORAN ÇELİK DÖKÜM A.Ş. tedarikçilerinden 18 yaşın altındaki yasal olarak genç işçilerin fazla mesai veya gece çalışmamalarını ve sağlıkları, güvenlikleri, ahlakları veya gelişimleri için zararlı olan çalışma koşullarına karşı korunmalarının sağlamasını bekler.

1.5 Ücret ve Yan haklar

BORAN ÇELİK DÖKÜM A.Ş. tedarikçilerinin ücret ve yan hakların belirlenmesi süreçlerinde yerel iş gücü piyasasına göre rekabetçi bir şekilde veya varsa toplu iş sözleşmesi kapsamında kararlaştırılan standartlara uygun şekilde gerçekleştirmesini bekler. Tedarikçilerin bütün hak ve ücretlerin düzenli, şeffaf ve geçerli yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde ödenebilmesini sağlaması beklenmektedir.

 

 

1.6 Örgütlenme ve Toplu Sözleşme Özgürlüğü

Tedarikçiler, çalışanlarının yasalara uygun surette serbestçe, gönüllü olarak ve müdahale olmaksızın, sendikalara üyeliği ve kendi seçtikleri çalışan temsilciliğini kurma ve bunlara katılma ya da katılmama ve toplu sözleşme yapma hakkına saygı gösterir.

1.7 Çalışma Saatleri, Şartları

Tedarikçiler, çalışma saatleri ve izin hakları konusunda bulundukları ülkede yürürlükte bulunan iş mevzuatlarına uygun hareket etmelidir ve tedarikçi çalışanlarına ödenen ücret, fazla mesai ve ücrete bağlı haklar, iş yaptıkları ülkenin yürürlükteki iş mevzuatlarına uygun olmalıdır.

 1. SAĞLIK GÜVENLİK VE ÇEVRE

2.1 Sağlık ve Güvenlik

BORAN ÇELİK DÖKÜM A.Ş. tedarikçileri, sağlıklı ve güvenli bir işyeri ortamının çalışanlar için çok önemli olduğunu bilir. Bu süreçler kapsamında Tedarikçiler resmi kanunlarca belirlenmiş iş ve işyeri sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tüm yasal mevzuat ve yönetmeliklere uymalı ve çalışanlarının sağlığı, güvenliği ve emniyeti için gerekli tedbirleri almalıdır.

2.2 Çevre Yönetimi

BORAN ÇELİK DÖKÜM A.Ş. çevreye verdiği zararı minimize etmeye veya tamamen ortadan kaldırmaya dayalı bir yönetim felsefesi ile süreç yönetimi gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda tedarikçilerinden, enerji, su gibi doğal kaynakların tüketimine yol açan bütün süreçlerinde tasarruflu kullanımı desteklemesini bekler ve talep eder.

BORAN ÇELİK DÖKÜM A.Ş. tedarikçilerinden karbon salımı ölçümlerini gerçekleştirmesini su yönetimi, atık yönetimi ve biyoçeşitlilik gibi çevresel konularda performanslarını iyileştirici çalışmalar yapmalarını ve bu performansları düzenli takip edebilecekleri izleme sistemlerinin kurulmasını bekler ve talep eder.

BORAN ÇELİK DÖKÜM A.Ş. tedarikçilerinden atıklarını Çevre Yönetmeliğine uygun bir şekilde yönetmelerini bekler ve talep eder.

2.3 Sorumlu Hammadde ve Çatışma Mineralleri

BORAN ÇELİK DÖKÜM A.Ş. faaliyetlerinde kullandığı hammaddeleri sorumlu bir şekilde tedarik etmek için çalışır. Tedarik ettiği hammaddelerde çatışma minerallerini kullanmamak üzere faaliyetlerini çatışma mineraller ile ilgili yürürlükteki Çatışmalardan Etkilenmiş ve Yüksek Riskli Bölgelerin Madenlerine İlişkin Sorumlu Tedarik Zinciri için OECD Uyum Rehberi ve diğer yasa ve düzenlemelere uygun bir şekilde yürütmeyi taahhüt eder. BORAN ÇELİK DÖKÜM A.Ş. DRC tarafından çatışmasız olduğu doğrulanmayan mineralleri içeren herhangi bir ürün, bileşen ya da materyalleri bilerek satın almaktan kaçınır. Çatışmanın finansmanına katkıda bulunan her türlü eylemden kaçınmayı ve ilgili Birleşmiş Milletler yaptırım kararlarına veya uygulanabilir olduğunda bu kararları uygulayan yerel yasalara uymayı ve tedarikçilerinin ve iş ortaklarının da aynı hususlara uymalarını bekler.

BORAN ÇELİK DÖKÜM A.Ş. Kanuni kısıtlamalara veya yasaklara tabi maddeler için teslim edilen malzemelerde veya parçalarda ya da bunların içinde bulunan bileşenlerde yalnızca ilgili mevzuatlara (yasaklı kimyasallar yönetmeliği, (EC) 1907/2006 REACH Yönetmeliği vb.) uygun şekilde bulunabileceğini taahhüt eder. BORAN ÇELİK DÖKÜM A.Ş. tedarikçilerinden BORAN ÇELİK DÖKÜM A.Ş. Etik İlkeler ve Davranış Kuralları belgesindeki aynı hammadde devreye alma politikasına riayet etmesini bekler. BORAN ÇELİK DÖKÜM A.Ş., bu politika şartlarına göre farkındalık ve uyum sağlamak için tedarikçileriyle birlikte çalışır.

 1. İŞ ETİĞİ

3.1 Çıkar Çatışmaları

Tedarikçiler, BORAN ÇELİK DÖKÜM A.Ş. çalışanları ve kendileri arasında çıkar çatışmasına yol açabilecek veya böyle algılanabilecek ve BORAN ÇELİK DÖKÜM A.Ş. itibarına zarar verebilecek kişisel ilişkilere girmemelidir. BORAN ÇELİK DÖKÜM A.Ş. karşı olan görevlerinin çatışmadığından emin olmak için gerekli önlemleri alır.

3.2 Bilgilerin Korunması

Kamuya açık olmayan veya BORAN ÇELİK DÖKÜM A.Ş. tarafından gizli ve kamuya açık hale getirilmeyen teknik, operasyonel veya finansal bilgiler ile birlikte bunlarla sınırlı kalmayan her türlü bilgi gizli sayılmaktadır.

Tedarikçiler, gizliliği korumayı hedefleyen tüm politikalara ödün vermeksizin uyar ve gizli bilgileri üçüncü kişiler ile paylaşmaz.

Tedarikçiler, iş ile ilgili tüm bilgileri doğru bir şekilde, geçerli yasal mevzuat gerekliliklerine tam uyum içinde oluşturmalı, kaydetmeli ve saklamalıdır. Aynı zamanda tedarikçiler çalışanlarının, iş ortaklarının ve müşterilerinin kişisel bilgilerini şirket süreçlerini ve aktivitelerini geliştirmek için mevzuatın izin verdiği ölçüde işler. Bu kişisel verileri, veri sahiplerinin rızası olmadan üçüncü kişiler ile paylaşmaz. BORAN ÇELİK DÖKÜM A.Ş. tedarikçilerinin tüm telif hakları, ticari marka, ticari sır ve patent ile ilgili sınırlandırmalara dikkat etmesini bekler.

3.3 Rüşvet, Yolsuzluk ve Kara Para Aklama ile Mücadele

Tedarikçiler hiçbir şekilde iş ya da finansal gelir sağlamak amacıyla rüşvet alıp vermek gibi uygunsuz davranışlarda bulunmaz. Hiçbir tedarikçi çalışanı rüşvet olarak algılanması mümkün olabilecek hediye ya da ödeme teklif edemez, veremez ya da kabul edemez. Yolsuzluğun, zimmete geçirmenin, kolaylaştırıcı her türlü ödemenin ya da rüşvetin türü veya gerçekleştirilme şekli ne olursa olsun, tedarikçilerin iş yapış şekillerinde yeri yoktur. Kara para aklamanın önlenmesiyle ilgili yürürlükteki mevzuata uymaları ve kara para aklamaya sebebiyet verebilecek her türlü faaliyete şiddetle karşı çıkmaları beklenir ve talep edilir. Tedarikçilerin tüm muhasebe kayıtları ve destekleyici dokümanları tam ve net olarak ilgili harcamaları yansıtmalıdır. Tedarikçilerin finansal sistemlerinde hiçbir gizli, kayıt dışı hesap ve malvarlığı bulunmamalıdır.

3.4 Hediyeler ve Ağırlamalar

Tedarikçiler yasalara uyumsuzluk teşkil edecek, ticari gelenek ve promosyon niteliğindeki malzemeler dışında herhangi bir hediyeyi kabul etmemelidir ve vermemelidir, amacını aşan ağırlama aktivitelerinden uzak durmalıdır.

 

 

3.5 Rekabet Hukuku

BORAN ÇELİK DÖKÜM A.Ş. olarak faaliyetlerimizi gerçekleştirirken adil rekabeti teşvik eder, rekabet hukukunun gelişmesini destekleriz. Bu kapsamda, tüm tedarikçilerimiz rekabet mevzuatına uygun davranmak zorundadır. Aksi takdirde, Rekabet Hukuku’nun ihlali hem şirketler hem de çalışanlar aleyhine son derece ağır yaptırımların uygulanmasına neden olabilir. BORAN ÇELİK DÖKÜM A.Ş. tedarikçileri kendi yasal çıkarlarını güçlü bir şekilde korurken, rekabet otoriteleri ile tam bir iş birliği içinde davranır.

3.6 Ekonomik Yaptırımlar

Tedarikçilerimizin bulunduğu bazı ülkeler; başka ülkeler, şirketler ve kişiler üzerinde kısıtlamalar uygulamış olabilir. Tedarikçiler, faaliyetlerine ilişkin ticaret kısıtlamaları, ihracat kontrolleri, ambargo, yolsuzluk ve gümrük yasalarını gerekli olması halinde takip eder ve bu tür yasa ve düzenlemelere uygun hareket edeceğini taahhüt eder.

Tedarikçiler, bu kısıtlamaların ihlal edilmesinin idari para cezaları, ihracat lisans iptalleri ve potansiyel olarak hapis cezalarına karar verilmesi gibi son derece ciddi sonuçlar olabileceğinin bilincindedir.

3.7 Sahte Parça

BORAN ÇELİK DÖKÜM A.Ş. tedarikçilerinden tüm ürünlerini ve hizmetlerini, sözleşmeyle belirlenmiş kalite ve güvenlik kriterlerine uygun ve orijinal haliyle tedarik etmesini bekler. BORAN ÇELİK DÖKÜM A.Ş. tedarikçilerinin sahte parça ve malzeme kullandığını tespit ederse, ilgili tedarikçiye kanuni yaptırım yapma hakkını saklı tutar.

 1. UYGULAMA

Tedarikçiler satın alma süreçlerinde yukarıda geçen konular çerçevesinde değerlendirmeye alınarak herhangi bir uygunsuzluk tespit edildiğinde tedarikçiyle olan ilişki sonlandırılabilir. Aynı zamanda tedarikçiler yukarıda bahsi geçen ilkeler ışığında uygunluğu takip edilebilmesi amacıyla, BORAN ÇELİK DÖKÜM A.Ş. tedarikçilerine anketler aracılığı ile sorular sorabilir, ilgili belge ve kanıt dokümanlarını paylaşmasını talep edebilir ve denetim gerçekleştirebilir.

Bu politikanın işleyişinden BORAN ÇELİK DÖKÜM A.Ş. Satınalma birimi ve Kalite Direktörlüğü sorumludur. Tedarikçilerimizden; Etik İlke ve Davranış Kuralları kapsamında belirtilen ilkelere özen göstermeleri beklenmektedir.

Bu doğrultuda; İşbu dokümanda belirtilen kuralları ihlal edenler hakkında; İş Kanunu, ilgili diğer mevzuat ve iş politika, yönetmelik, izlek hükümleri doğrultusunda hareket edilir.