Tanıtım Filmi
Boran Çelik Döküm
Boran Çelik Döküm Sanayii ve Ticaret A.Ş Ankara - Başkent Organize sanayii bölgesindeki 5400 m² lik arsası üzerinde bulunan toplam 3250 m² kapalı tesislerde 2006 yılında faaliyete başlamıştır. Geçen yıllar boyunca Boran,düşük-orta-yüksek alaşımlı çelik dökümler....
DEVAMI>>
Sosyal Sorumluluk
Öneri, Talep ve Şikayetleriniz
Bizi Arayın
0312 640 11 66

Yönetim Sistemleri

VİZYONUMUZ

Boran Çelik Döküm adıyla Türkiye ve Dünya’ da ısıl işlem ve talaşlı imalat dahil çelik döküm parça üretimi denilince akla gelen ilk markalardan biri olmak.

 

MİSYONUMUZ

Boran Çelik Döküm Sanayi olarak;

Mühendislik hizmetimiz dahil Uluslararası Standartlara ve Müşteri Şartlarına uygun ve zamanında teslimatımız ile müşterilerimizi memnun etmek.

Metal atıkları nitelikli çelik ürünlere geri dönüştürerek sürdürülebilir çevreye katkı sağlamak.

Çalışanlarımız ile Türk ekonomisine değer katmak ve Boran Çelik marka değerini artırmak.


                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKASI
 

BORAN ÇELİK DÖKÜM olarak; sürdürülebilir kalkınmanın Yönetim Sistemlerini etkin uygulamak, sürdürmek ve sürekli iyileştirmekten geçtiğine inanıyoruz.

Bu nedenle, biz BORAN ÇELİK DÖKÜM Yönetim Kurulu olarak; Misyonumuz’ u yerine getirmek ve Vizyonumuz’ a ulaşmak için bütün faaliyetlerimizi Etik Değerlerimize ve Yönetim Sistemlerimize bağlı kalarak;

Gizli, tarafsız ve misillemeye kesinlikle karşı bir Şikâyet Yönetim anlayışıyla ilgili tarafların geri bildirimlerine odaklanıp etkin, şeffaf ve etik çözümler üretmeyi,

Tüm paydaşlarımız ile birlikte belirlenen entegre yönetim sistemi hedeflerimiz doğrultusunda iş birliği içinde çalışarak maksimum müşteri memnuniyeti sağlamayı,

Paydaşlarımıza ait bilgileri korumayı ve paydaşımızın isteği doğrultusunda gizli tutmayı,

Tüm faaliyetlerimizi yasal şartlara ve ilgili diğer şartlara uygun şekilde yürütmeyi,

Risk temelli düşünce ile süreçlerimizi yönetmeyi,

Eğitim faaliyetlerini sürekli kılarak, öğrenen, sürekli gelişen ve paylaşan bir organizasyon olmayı,

Entegre Yönetim Sisteminin sürekliliğini sağlayacak bilgi, insan kaynağı, teknoloji ve mali kaynakları sağlamayı,

Tüm çalışanlarımızın katılımı ve fikirleriyle şekillenen sürdürülebilirlik kültürünü yaygınlaştırmayı,

Çok yönlü iletişimi kanallarıyla çalışanlarımızın ve temsilcilerimizin yönetim sistemlerimize sağlayacakları katma değerleri arttırmayı,

Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı ilkesiyle hareket ederek faaliyetlerimiz sırasında tehlikeleri ortadan kaldırıp İSG risklerini azaltarak kaza veya acil durumların olası zararlı sonuçlarını minimum düzeye indirecek tedbirler almayı,

Çalışma alanlarımız içerisinde yüklenici, tedarikçi ve çalışanlarımızın sağlık, emniyet ve güvenliğine azami önemi göstermeyi,

Kirliliği önleyip olumsuz çevresel etkileri azaltarak çevreyi korumayı,

Geri dönüşümü artırarak atıklarımızı azaltmayı,

Çevreye saygılı ve çevrenin korunmasına duyarlı bir kuruluş olmayı,

Çevre dostu ve enerji verimli ürün ve hizmetleri tercih etmeyi,

Üretim hacmimizi düşürmeden enerji tüketimimizi sürekli azaltmayı,

Enerji verimliliğini ve tasarrufunu arttıracak satın alma, tasarım ve geliştirme süreçlerini desteklemeyi,

Enerji performansımızı sürekli iyileştirmeyi,

Benimsediğimiz uluslararası Sosyal Sorumluluk Standardı şartlarına ve diğer şartlara uymayı,

Sosyal Sorumlulukla ilgili uluslararası tüm dokümante bilgilere saygı duymayı,

Entegre Yönetim Sistemlerini uygulamayı, geliştirmeyi ve etkinliğini sürekli iyileştirmeyi taahhüt ediyoruz.                                                                                                                                                                                         


ETİK TİCARET POLİTİKASI

Kuruluşundan bugüne kadar “Dürüst Ticaret” yolunu seçmiş firmamız aynı politikayı taviz vermeden yürütmekte, dürüst imajını korumakta ve bu politikanın çalışanları tarafından da aynen uygulanmasını istemekte kararlıdır.

Ticari faaliyetlerinde doğruluk, dürüstlük, adalet ve genel kabul görmüş ahlak ilkelerine uymak;

Ticari faaliyetleri esnasında çevreye zarar vermemek, zorunlu durumlarda en az zararın verilmesine gayret etmek,

Ortakların hakkını korumak ve onlara karşı dürüst davranmak,

Personel seçerken ve kariyer fırsatları sunarken dil, din, bölge, ırk, cins, yaş vb. ayrımcılık yapmamak,

Çalışanlara karşı insan haysiyetine ve kişilik haklarına aykırı davranmamak davranılmasına göz yummamak,

Mal ve hizmet satışında kaliteden taviz vermemek,

Mal ve hizmet satışından müşteri memnuniyetinin ve ihtiyaçlarının tatminini amaç edinmek,

Hileli ve kusurlu mal satmamak,

Mal ve hizmetlerin satışında ve reklamında gerçeğe aykırı vaatlerde bulunmamak,

Müşterilerle yaptığımız sözleşmelere sadık kalmak,

Mal ve hizmet aldığımız ve sattığımız diğer firmalara karşı doğruluk ve dürüstlük ilkesinden taviz vermemek ve sözleşmelere sadık kalmak,

Haksız rekabete girmemek.

                                                                                                                                                                                         

BİYOÇEŞİTLİLİK POLİTİKASI

Kendi operasyonlarının ve tedarik zincirindeki faaliyetlerin biyoçeşitlilik üzerindeki olası doğrudan ve dolaylı etkilerini belirleyerek kontrol altında tutmak için;

Küresel ısınmanın neden olduğu iklim değişikliğini yavaşlatmak için sera gazlarını azaltmak

Ekolojik sistemin korunmasını sağlayarak çevresel etkilerimizi azaltmak,

Hava, su ve toprak kirliliğine neden olmamak,

Faaliyetlerde nesli tükenmekte olan türler ve tüm hayvanların refahı ve ormanlar için risk oluşturan materyallerden kaçınmak,


                                                                                                                                                                                         


İNSAN HAKLARI POLİTİKASI

Çalışanlarımıza din, dil, ırk, mezhep, cinsiyet ya da sosyal köken gözetmeden, ayrımcılık yapmadan eşit fırsatlar sunmak,

Her türlü taciz, istismar, suistimal, şiddet veya benzeri risklerden uzak bir çalışma ortamı sunmak,

Sağlık ve güvenlik şartlarının sürekli iyileştirilmesini sağlayarak işçi ve işyeri güvenliğine azami önem vermek,

Zorla ya da cebri çalıştırmaya tolerans göstermemek ve çocuk işçi çalıştırmamak,

İş yerinde uluslararası veya ulusal kanun dışı herhangi bir iş veya işlem yapmamak, çalışma ve dinlenme sürelerini insani olarak düzenlemek,

Çalışanlarımızın mevzuata uygun olarak örgütlenme özgürlüğü̈ ve toplu sözleşme hakkına saygı göstermek,

Çalışanlarımızın kendilerini en iyi şekilde geliştirmeleri ve işlerini daha iyi yapabilmeleri için iç ve dış eğitimler yoluyla yeteneklerine, potansiyellerine ve kişisel/mesleki gelişimlerine sürekli yatırım yaparak onlarla uzun soluklu iş ilişkisi sürdürmek,

Paydaşlarımızı tüm faaliyetlerimize dahil ederek değer vermek ve kendilerini kuruluşumuzun bir parçası gibi görmelerini sağlamak,

Paydaşlarımıza ait veri ve bilgileri gizli tutmak,

İnsan hakları politikamızı tüm paydaşlarımız ile paylaşarak başta tedarik zinciri olmak üzere tüm iş ortaklarımızın uymasını sağlamak.


                                                                                                                                                                                         SOSYAL SORUMLULUK İLKELERİ

Faaliyetlerimizi ilgili yerel, ulusal ve diğer tüm geçerli yasalara, geçerli endüstri standartlarına, taraf olunan diğer gerekliliklere ve aşağıda belirtilen ilkelere göre gerçekleştiririz.

Ayrıca aşağıdaki uluslararası belgelerin ilkelerine de saygı duyuyoruz:

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi;

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi

Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi

Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi

Birleşmiş Milletler Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Sözleşme

BM İş Dünyası ve İnsan Haklarına İlişkin Kılavuz İlkeler

Çalışanlarımız özgür iradeleri ile BORAN ÇELİK DÖKÜM çalışanı olur. İnsan ticaretine ve zorla veya zorunlu çalıştırmaya karşıyız.

Çocukların işçi değil öğrenci olmasından yanayız, çocuk işçi çalıştırmayız.

Çalışanlarımızı işyerinde her türlü suiistimal veya insanlık dışı muameleden korur ve çalışanlarımızı yüksek standartta insani davranışa ve performansa teşvik ederiz.

Yürürlükteki kanunlara göre çalışma saatlerini belirleriz ve gerekli mesaileri gönüllüler arasından seçeriz.

Ücretleri, asgari olarak yasal veya sektörel şartları karşılayacak şekilde belirleriz.

İşe alma, ücretlendirme, eğitime erişim, terfi, işten çıkarma, emeklilik vb. konularda ırk, ulusal veya bölgesel veya sosyal köken, kast, doğum, din, engellilik, cinsiyet, cinsel yönelim, aile sorumlulukları, medeni hal, siyasi görüşler, yaş vb. başka herhangi bir duruma dayalı ayrımcılık yapmayız ve desteklemeyiz.

Sağlıklı ve güvenli bir işyeri ortamı için proaktif bir yaklaşımla tüm çalışanlarımızın katılımını sağlayarak risk analizleri yapar ve değerlendiririz.

Tüm çalışanların özel hayatına ve kişisel alanlarına saygı gösteririz.

Çalışanlarımızın ve diğer paydaşlarımızın kişisel bilgilerini gizli tutarız.

Çıkar çatışması ve her türlü menfaatten kaçınırız.

Bilgi ve fikri mülkiyet haklarına saygı duyarız.

Doğaya, çevreye ve hayvanlara saygılı hareket ederiz.

Bütün faaliyetlerimizde savurganlıktan kaçınırız.

Tedarikçilerimizi bu ilkelere teşvik ederiz ve onları değerlendiririz.

Yolsuzluğa, rüşvete veya şantaja müsamaha göstermeyiz; herhangi bir gayrimeşru çıkar elde etme izlenimi uyandırabilecek hediye vb. uygulamaları teklif, talep ve kabul etmeyiz.

Adil rekabet ortamını bozacak faaliyetlerden kaçınırız.

Servet ve varlıkları gizlemeye veya entegre etmeye aracılık eden kara para aklama işlemlerine katılmayız.

İhracatın kontrol ve denetimleri ile ilgili yasalarına uyarız.

Çalışanlarımıza ve iş ortaklarımıza, gerektiğinde bu ilkeler ile ilgili olası ihlalleri gizli olarak bildirmeleri için güvenli bir mekanizmaya erişim olanağı sunarız.

Tüm çalışanlarımızın gerektiği gibi eğitilmesini sağlarız.                                                                                                                                                                                         

Sorumlu Satınalma Politikamız;

BORAN ÇELİK DÖKÜM A.Ş. olarak, sürdürülebilir büyüme stratejimizi gerçekleştirirken, sürdürülebilirlik yönetimi ve bileşenleri konusunda tedarik zincirimizdeki tüm paydaşlarımızla, karşılıklı güven, iş birliği ve değer yaratmaya dayalı uzun vadeli iş ilişkileri içinde olmayı, sürdürülebilirlik bilincini artırmayı ve faaliyetlerimizi çevreye duyarlı örnek yaklaşımlarla desteklemeyi amaçlıyoruz.

BORAN ÇELİK DÖKÜM A.Ş. Sorumlu Satınalma Politikası’nı kabul etmek ve uymak tedarikçilerimiz için sözleşmeye bağlı bir yükümlülüktür. Bu Politikanın sistematik bir şekilde ciddi ihlal edilmesi durumunda BORAN ÇELİK DÖKÜM A.Ş. tedarikçileri ile yaptığı sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. BORAN ÇELİK DÖKÜM A.Ş. tedarikçisi olabilmek için Sıfır Tolerans olarak belirtilen maddelere tam uyum esastır. Aynı şekilde BORAN ÇELİK DÖKÜM A.Ş. tedarikçilerinden kendi tedarikçilerini “Sorumlu Satın Alma Politikası” konusunda bilgilendirme ve uygulamaya geçmesini beklemektedir. Politika BORAN ÇELİK DÖKÜM A.Ş. web sitesinde yayınlanmakta olup, tedarikçilere de bilgi amaçlı gönderilmektedir.

BORAN ÇELİK DÖKÜM A.Ş. tüm operasyonlarında yüksek etik ve hukuk standartlarına uyulması prensibini benimser. Etik Çalışma Kurallarının ihlal edildiğini düşünen çalışan ve diğer tüm iş ortaklarımızın ihlali en kısa sürede BORAN ÇELİK DÖKÜM A.Ş.’ye bildirmesi gerekmektedir.